Logotyp

Vår logotyp är den grafiska bild som symboliserar Naturvetarnas varumärke. Den är vårt främsta visuella kännetecken som visar att det är Naturvetarna som står bakom kommunikationen. Tillsammans med andra grafiska element utgör den vår grafiska plattform.

Vår logotyp

Logotypen består av en grafisk symbol och en ordbild. Symbolen föreställer förkortningen Na medan ordbilden kommunicerar vårt namn Naturvetarna. Logotypen ska användas genomgående i all vår kommunikation. Den används alltid i sin helhet och får aldrig beskäras, snedställas, plockas isär eller ändras på andra sätt än vad som finns angivet i denna manual.

Primär

NV_IDTool_images

Naturvetarna_logos.zip ( 0kb ) — Naturvetarna_logos

Download file

Varianter

NV_IDTool_images_151015_2

Hantering

Logotypen kan användas i svart, vitt eller i färg. Om logotypen skall placeras på en bild bör den (logotypen) vara svart eller vit. I dessa fall bör man säkerställa att logotypen syns klart och tydligt mot bilden.

Toning/Bild/Svart/Vit/Färg

Varianter

 

Naturvetarna_logotyp_original_varianter.jpg (0kb ) — Naturvetarna_logotyp_original_varianter

Download file

Placering & friyta

För att logotypen ska komma till sin rätt och fungera som en tydlig avsändare på olika ytor finns regler för dess hantering. För att skapa tydlighet bör det alltid finnas ett visst utrymme kring logotypen som kallas ‘friyta’. Friytan definieras som halva logotypens höjd och är det minsta tillåtna utrymmet.

Logotypen bör främst placeras i det övre vänstra hörnet eller det nedre högra hörnet av en yta. I de fall då detta inte är möjligt kan den placeras i något av de två övriga hörnen. När logotypen förekommer som enda avsändare i en applicering, kan även en centrerad version förekomma.

Placering

NV_IDTool_images_220915_6

Friyta

NV_IDTool_images_220915_5

Logotyp & devis

Vid vissa tillfällen kan logotypen samexistera med Naturvetarnas devis: “Världens framtid”. Det finns två fall där de kan existera tillsammans:

Den första är när devisen används som en kommunikativ rubrik och existerar separat från logotypen. Detta är vår rekommenderade hantering. Den andra är när logotyp och devis existerar sammansatta enligt ett definierat förhållande i storlek och placering.

Denna variant bör endast användas vid utvalda tillfällen då man behöver betona Naturvetarnas verksamhet och devisen inte krockar med övriga kommunikativa budskap.

Hantering

NV_IDTool_images_220915_8NV_IDTool_images_290915_7

Avatar

I de fall där ytan som logotypen ska visas på är så liten så att logotypen blir otydlig eller oläsbar använder vi istället en så kallad avatar. En avatar är en (liten) bild som representerar avsändaren på exempelvis internetforum, sociala nätverk och liknande. Naturvetarnas avatar är bokstaven N, isolerad från logotypen.

Representation i små format

NV_IDTool_images_290915_9

Exempel

NV_IDTool_images_290915_38

Avsändarsystem

I de fall då vi kommunicerar ett budskap tillsammans med andra avsändare använder vi oss av ett system där våra logotyper visas tillsammans. Vår logotyp placeras alltid till vänster i avsändarsystemet och övriga avsändares logotyper placeras till höger, med ett vertikalt streck som avdelare. Streckets bredd ska alltid vara densamma som ett av strecken i vår symbol och höjden på strecket ska motsvara höjden på vår logotyp. Vid placering av logotypen gäller samma regler som då vi är ensam avsändare.

Sammansättningen

NV_IDTool_images_220915_34